Chci získat stanovisko pro jiný správní orgán (např. vodoprávní úřady, orgán státní myslivosti apod.)

V případě, že vás zajímá problematika povolení stavebního záměru ve zvláště chráněném území, naleznete informace na samostatné stránce k této životní situaci.

Pro řadu činností povolovaných dle jiných předpisů, budete  jako podklad pro povolovací řízení potřebovat souhlas orgánu ochrany přírody a to ve formě závazného stanoviska. Jde o závazný podklad orgánu ochrany přírody pro řízení vedená u jiných orgánů (např. orgán státní správy lesů, orgán státní správy myslivosti, vodoprávní úřad), ve kterých mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny. V případě, že by záměr nebyl povolován v žádném navazujícím povolovacím řízení podle jiných právních předpisů, bude potřebný akt orgánu ochrany přírody vydán ve formě samostatného správního rozhodnutí. 

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „ZOPK“), stanoví ve vztahu k působnosti AOPK ČR  tato nejběžnější závazná stanoviska:

Souhlas k zásahu do významného krajinného prvku – § 4 odst. 2 ZOPK – významný krajinný prvek jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje orgán ochrany přírody.
Souhlas k vybraným lesnickým činnostem – § 4 odst. 3 ZOPK –ke schválení lesních hospodářských plánů a protokolárnímu předání lesních hospodářských osnov.
Souhlas ke stanovení dobývacího prostoru, povolení hornické činnosti, povolení dobývání ložiska nevyhrazeného nerostu nebo povolení likvidace důlních děl a lomů – § 4 odst. 6 ZOPK
Souhlas k zásahu do krajinného rázu – § 12 odst. 2 ZOPK – potřebujete jej k povolování stavebního záměru (viz informace na samostatné stránce k této životní situaci), jakož i k jiným činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz. 
Souhlas k činnosti v ochranném pásmu zvláště chráněného území – § 37 odst. 2 ZOPK – potřebujete jej k záměru situovanému do ochranného pásma zvláště chráněného území (vyjma CHKO, které ochranné pásmo nemají), pokud jde o následující činnosti:

 • povolování nebo provádění staveb v případě, že záměr bude podléhat povolení dle stavebního zákona, bude souhlas součástí jednotného environmentálního stanoviska dle zákona č. 148/2023 Sb.; v případě, že záměr zasahuje i do zvláště chráněného území nebo území Natura 2000 bude souhlas součástí společného rozhodnutí dle § 83 odst. 9 ZOPK),
 • změny způsobu využití pozemků (v případě, že záměr bude podléhat povolení dle stavebního zákona, bude souhlas součástí jednotného environmentálního stanoviska dle zákona č. 148/2023 Sb.; v případě, že záměr zasahuje i do zvláště chráněného území nebo území Natura 2000 bude souhlas součástí společného rozhodnutí dle § 83 odst. 9 ZOPK),
 • terénní úpravy (v případě, že záměr bude podléhat povolení dle stavebního zákona, bude souhlas součástí jednotného environmentálního stanoviska dle zákona č. 148/2023 Sb.; v případě, že záměr zasahuje i do zvláště chráněného území nebo území Natura 2000 bude souhlas součástí společného rozhodnutí dle § 83 odst. 9 ZOPK),
 • změny vodního režimu pozemků nebo nakládání s vodami,
 • použití chemických prostředků,
 • změny druhu pozemku  (v případě, že záměr bude podléhat povolení dle stavebního zákona, bude souhlas součástí jednotného environmentálního stanoviska dle zákona č. 148/2023 Sb.; v případě, že záměr zasahuje i do zvláště chráněného území nebo území Natura 2000 bude souhlas součástí společného rozhodnutí dle § 83 odst. 9 ZOPK),
 • dále pro území ochranných pásem národních parků platí omezení i pro další činnosti vymezené v § 37 odst. 3 ZOPK (táboření mimo místa vyhrazená a zastavěná území obcí; zemědělskému hospodaření, pokud by tím docházelo k překročení ekologicky únosného režimu přísunu živin do půdy, zejména draslíku, dusíku a fosforu; odstraňování odpadů; pořádání hromadných sportovních, turistických a jiných veřejných akcí mimo místa vyhrazená a zastavěná území obcí).

Souhlas k některým činnostem v CHKO a NP – § 44 odst. 1 ZOPK (potřebujete-li jej k povolování stavebního záměru (viz informace na samostatné stránce k této životní situaci

 • povolit stavbu nebo odstranění stavby dle stavebního zákona (souhlas bude součástí společného rozhodnutí dle § 83 odst. 9 ZOPK; informace naleznete rovněž na stránce k této životní situaci), 
 • povolit užívání stavby/kolaudaci,
 • povolení k nakládání s vodami (§ 8 VodZ) a 
 • k vodním dílům (jde-li o záměr povolovaný dle stavebního zákona nebo podléhající posouzení vlivu na životní prostředí, bude souhlas součástí společného rozhodnutí dle § 83 odst. 9 ZOPK; informace naleznete rovněž na stránce k této životní situaci),
 • povolení k některým činnostem podle vodního zákona (§ 14 VodZ),
 • udělení souhlasu podle vodního zákona (§ 17 VodZ).

Závazné stanovisko dle § 44 odst. 1 ZOPK nepotřebujete pro záměr dle stavebního zákona situovaný v zastavěném území obcí v IV. zóně a zastavěném území, zastavitelné ploše nebo v jejich částech, pokud byly v tomto území ploše nebo v jejich částech územním plánem stanoveny prvky regulačního plánu, nebo byl pro ně vydán regulační plán.

Souhlas k činnostem v bližších ochranných podmínkách – § 44 odst. 4 ZOPK – v některých zvláště chráněných územích může být Vámi zamýšlená činnost vázána na předchozí souhlas. Tyto činnosti jsou stanovovány individuálně pro každé zvláště chráněné území a informaci o nich naleznete prostřednictvím vyhledávání vyhlašovací dokumentace daného území v digitálním registru Ústředního seznamu ochrany přírody.
Souhlas k činnostem v ochranném pásmu památných stromů – § 46 odst. 3 ZOPK.
Souhlas ke zřizování a rušení veřejně přístupných účelových komunikací, stezek a pěšin mimo zastavěné území – § 63 odst. 1 ZOPK.
Závazná stanoviska k řízením dle zákona o lesích, zákona o rybářství, zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, horního zákona, zákona o geologických pracích a zákona o myslivosti, pokud tyto zákony explicitně dotčenost orgánu ochrany přírody u konkrétního řízení předvídají (typicky v řízeních dle § 66 zákona o myslivosti) – § 77 odst. 3 ZOPK.

Pro informace o specificích závazných stanovisek v rozsahu kompetence správy národního parku, se prosím obraťte na správu příslušného národního parku.

Pokud si nevíte rady, můžete se na AOPK ČR (příslušné regionální pracoviště) obrátit s žádostí o předběžnou informaci, v rámci které Vám AOPK ČR ke konkrétnímu případu sdělí, co vše budete v úseku spadajícím do její kompetence potřebovat a jakým způsobem máte postupovat.

V jakém území se mám obracet na AOPK ČR?

AOPK ČR je k této životní situaci na úseku ochrany přírody příslušná ve svém území, tedy kdekoliv na území chráněných krajinných oblastí vyjma CHKO Labské pískovce a CHKO Šumava a dále kdekoliv na území národních kategorií maloplošných zvláště chráněných územích (národní přírodní rezervace, národní přírodní památka) a jejich ochranných pásem mimo národní parky a vojenské újezdy. A dále také na území, které tvoří součást objektů důležitých pro obranu státu mimo vojenské újezdy a správní obvody správ národních parků.

Náležitosti žádosti

Závazné stanovisko vydává AOPK ČR pouze na žádost.  Žádost musí obsahovat obecné náležitosti žádosti dle § 37 odst. 2 a § 45 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, dále speciální obsahové náležitosti stanovené v § 83a ZOPK. Jedná - li se o záměr na území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti s potenciálním vlivem na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, je třeba si vždy přednostně zajistit stanovisko dle § 45i odst. 1 ZOPK. Toto stanovisko je povinnou přílohou žádosti dle ZOPK a je třeba o něj požádat před podáním žádosti o vydání všech ostatních povolení, souhlasů či rozhodnutí.

V žádosti musí být uvedeno:

vaše úplná identifikace – jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jiná adresa pro doručování, resp. jméno, IČO a adresa sídla, žádáte-li jako podnikatel; u právnické osoby název (obchodní firmu), IČO, adresu sídla,  žádat musí osoba oprávněná jednat za právnickou osobu (zpravidla člen statutárního orgánu; v případě, že žádost podává například zaměstnanec, je nutné doložit se žádostí pověření od statutárního orgánu),

 • plná moc, pokud se necháváte zastupovat,
 • označení AOPK ČR, jakožto orgánu ochrany přírody, který žádáte,
 • musí z ní být patrné, o co  žádáte a za jakým účelem,
 • v žádosti musí být dostatečně specifikován záměr (ideální je přiložit projektovou dokumentaci záměru, pokud projektová dokumentace není zpracována, pak byste měli záměr co nejpřesněji popsat; vždy jej musíte přesně lokalizovat),
 • žádost a dokumentace musí obsahovat náležitosti stanovené v § 83a ZOPK,
 • váš podpis.

Dokumenty:

Vzor žádosti dle zákona č. 114/1992 Sb., nestavební činnosti a záměry
Vzor žádosti dle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.

Žádost lze poslat poštou, podat ústně do protokolu, elektronicky emailem s uznávaným elektronickým podpisem nebo zaslat prostřednictvím datové schránky.