Broumovsko je chráněnou krajinnou oblastí od roku 1991. Péči o území vykonává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Broumovsko podle platného plánu péče s cílem ochránit a obnovit hodnoty přírody a krajiny. Zlepšení stavu vzácných přírodních stanovišť a záchranu druhů financuje z krajinotvorných programů. Zajišťuje kosení luk, výsadby buku a jedle v lesích, ostrahu sokolů, pečuje o památné stromy a budováním tůní přispívá k udržení vody v krajině. Usměrňuje pohyb návštěvníků v nejzranitelnějších územích výstavbou povalových chodníků a zábradlí. Informuje návštěvníky o hodnotách území prostřednictvím naučných tabulí a stezek.

Zonace CHKO Broumovsko

Zonace CHKO

Území CHKO je rozděleno do čtyř zón podle přírodních hodnot a míry ochrany přírody, platná zonace je součástí vyhlášky, kterou byla v roce 1991 Chráněná krajinná oblast Broumovsko zřízena.

Více informací
MZCHÚ CHKO Broumovsko

Maloplošná zvláště chráněná území

Na území CHKO Broumovsko se nachází téměř 350 evidovaných lokalit vzácných druhů rostlin a živočichů a zajímavých jevů neživé přírody. Nejvýznamnější z těchto území jsou vyhlášena jako maloplošná zvláště chráněná území.

Více informací
Památné stromy CHKO Broumovsko

Památné stromy

Mimořádně významné stromy, které dosáhly neobyčejného vzrůstu a vysokého věku, rostoucí v sídlech i mimo ně, požívají zvláštní ochrany jako památné stromy. Výrazně spoluutvářejí typický ráz krajiny v CHKO Broumovsko.

Více informací
Péče o přírodu CHKO Broumovsko

Péče o přírodu

Agentura ochrany přírody a krajiny ve spolupráci s vlastníky a nájemci pozemků zlepšuje stav dochovaného přírodního a krajinného prostředí prováděním opatření v terénu za účelem zachování druhového bohatství přírody a udržení systému ekologické stability.

Více informací