Nejzajímavější rostliny nalezneme na květnatých loukách a v zachovalých bučinách nebo suťových lesích na strmých svazích. Ve skalních městech omezuje život rostlin chudá půda, která vzniká na křemenném pískovci. Na ní se udrží porosty vřesu a brusnic, vždyzelený keřík šicha černá či omamně vonící rojovník bahenní. Mechorostů a lišejníků zde ovšem žije více než 300 druhů. V chladných roklích rostou horské byliny violka dvoukvětá nebo mléčivec alpský.

Krásným a vonným rostlinám se se daří i na loukách, o které dobře pečují s podporou státu jejich vlastníci.  Na Broumovsku tak stále najdeme ostrůvky pcháčových, ovsíkových, smilkových i bezkolencových luk, na nichž prospívají vzácné druhy. Svými výraznými květy upoutají vstavačovité - prstnatec májový, bezový a Fuchsův, vstavače mužský či osmahlý, pětiprstka žežulník, vemeníky dvoulistý a zelenavý.​​​​​

​​​​​​​                 
​​​​​​​Bohužel se nedaří zachránit vzácný hořeček mnohotvarý český. Tento endemický druh, dříve hojný na pastvinách, mizí téměř na všech lokalitách v České republice, nejenom v souvislosti se změnami hospodaření v krajině ale patrně i s klimatickou změnou.

Vzácná, ale u nás stále kvetoucí, je léčivka prha arnika. Velkými žlutými kulovitými květy upoutá i upolín nejvyšší, ikona bohatých vlhkých luk našeho kraje.​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​

Největší počet zachovalých květnatých sušších i podmáčených luk se dosud nachází na Machovsku a v celém povodí potoka Židovky, které se zjara zabělá květy bledulí. Zajímavé svou rozlohou a druhovou pestrostí jsou vlhké louky na jihozápadních svazích Javořích hor. Mokřadní louky u Jetřichova jsou rozsáhlejší slatinnou enklávou, kde je kromě řady druhů ostřic a některých vstavačů pozoruhodný výskyt vzácného keře, vrby rozmarýnolisté, dosahující výšky pouze jednoho metru.

Autoři fotografií: Petra Svobodová, Aleš Hájek, Zuzana Růžičková, Lucie Berkovcová,

violka dvoukvětá, Petra Svobodová
mléčivec alpský, Zuzana Růžičková
prha arnika, Petra Svobodová
upolín nejvyšší, Zuzana Růžičková
bledule jarní, Lucie Berkovcová
vrba rozmarýnolistá, Petra Svobodová