Skutečným pokladem Broumovska však není kamení, ale čistá voda. Díky zdejší geologické stavbě skrývá podzemí významné zásoby té nejkvalitnější pitné vody. Sítí vodovodů je odsud odváděna až do Hradce Králové. Velká část Broumovska, Polická křídová pánev, je proto vyhlášena chráněnou oblastí přirozené akumulace vod. Není překvapením, že pro zdraví a pestrost krajiny je nezbytný dobrý stav zdejších vodních toků, zejména jejich čistota a způsob, jakým protékají krajinou.

Metuje, Dřevíč, Stěnava, Jívka či Židovka mají naštěstí dostatek neupravených úseků s přirozeným dnem i přírodě blízkými břehy, což přispívá k rozmanitosti života v krajině i k obnovování zásob vody podzemní. Velký počet drobných vodních toků v pramenných oblastech byl poznamenán při provádění zemědělských meliorací. Potůčky byly napřímeny nebo zatrubeny, podmáčená místa a drobné mokřady zanikly. Jejich revitalizace či renaturace je v blízké budoucnosti velkým úkolem a výzvou zejména pro jejich správce a pro zemědělce a vlastníky přiléhajících pozemků.